Strona Główna

   O firmie

 Produkty

Do pobrania

    Cennik

   Kontakt

Zamówienia

            

Urządzenia dla obrabiarek CNC


Elektronika Modelarska


Sterowniki Przemysłowe


Urządzenia Pomiarowe


                                                 Regulamin sprzedaży internetowej      -    drukuj


                           ADREL Zakład Elektroniki i Aparatury Przemysłowej
                           ul. Zabłocie 39
                           30-701 Kraków   (Poland)
                           NIP: PL679-100-89-74

                           nr. konta: 24 1140 2004 0000 3602 3088 0298

                           tel. +48501607607
  
                           e-mail:adrel@adrel.com.pl
                           www.adrel.com.pl

                       

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sprzedaży internetowej;


2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży internetowej ADREL;


4. Sprzedaż internetowa ADREL – serwis internetowy dostępny pod adresem adrel.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;


5. Towar – produkty prezentowane w serwisie internetowym adrel.com.pl;


6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ADREL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego adrel.com.pl;


7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);


8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży internetowej dostępnej pod adresem www.adrel.com.pl.


2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2.3. Sprzedaż internetowa, działający pod adresem adrel.com.pl, prowadzony jest przez ADREL Leszek Szwed ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sprzedaży internetowej;


b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sprzedaży internetowej.


2.5. Korzystanie ze sprzedaży internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.


2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu adrel.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


2.7. Informacje o Towarach podane na stronach serwisu internetowego adrel.com.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze sprzedaży internetowej


3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, ADREL podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:


a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,


b.) korzystania ze sprzedaży internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sprzedaży internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),f.) korzystania ze sprzedaży internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży internetowej należy wejść na stronę internetową adrel.com.pl, dokonać wyboru towarów i ich ilości i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


4.2 Zamawianie i płatności realizowane są za pośrednictwem systemu PayPal.


4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru za pomocą systemu PayPal. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie systemu PayPal.


4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sprzedaży internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:


a.) przedmiotu zamówienia,


b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),


4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez system PayPal oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.


4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ADREL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającego zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest przez system PayPal.


4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.


4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) . Istnieje możliwość odbioru własnego w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze sprzedawcą. Każdorazowo koszty dostawy są określone na podsumowaniu zamówienia w systemie PayPal. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia przed jego potwierdzeniem.


5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu adrel.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki


6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:


a.) przelewem na numer konta bankowego


b.)Płatność za pomocą systemu PayPalVII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


7.1. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie na adres Adrel Leszek Szwed ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail adrel@adrel.com.pl. O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adrel Leszek Szwed


ul.Zabłocie 39

30-701 Kraków


adrel@adrel.com.plJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,


Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


7.1.1 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


7.1.2 W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.


7.1.3 W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.


7.1.4 W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.


7.2. W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


7.2.1 Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, które są zależne od wielkości przesyłki i obliczane indywidualnie. Koszt zwrotu nigdy nie przekracza kwoty 200zł.


7.3 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.


7.3.1 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7.4 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Adrel Leszek Szwed ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzeczy przed upływem terminu 14 dni.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1.Adrel Leszek Szwed jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres adrel@adrel.com.pl. ADREL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. ADREL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sprzedaży internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ADREL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu adrel@adrel.com.pl.


9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sprzedaży internetowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres: adrel@adrel.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.


9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu internetowego.


9.5. ADREL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe


10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona Główna          O Firmie          Produkty          Do Pobrania          Cennik          Kontakt           Zamówienia